La Toilette toi­mi­te­taan ko­koontai­tet­tu­na.

La Toilette si­säl­tää paakkuuntuvat, bio­ha­joa­vat kui­vik­keet.

La Toilette on pitkäikäinen ja kes­tää käy­tös­sä jo­pa kuu­kau­den.

Hy­giee­ni­nen

Ku­ka­pa meistä kissojen omistajista ra­kas­tai­si kis­san­ves­san pe­sua! On­gel­ma on rat­kais­tu, sil­lä La Toi­let­te -kissanvessaa ei tar­vit­se pes­tä. Vessa sisältää valmiiksi bio­ha­joa­vat kui­vik­keet, jotka on valmistettu paakkuuntuvasta, pö­lyä­mät­tö­mäs­tä, imu­ky­kyi­ses­tä ja te­hok­kaas­ti ha­jua si­to­vas­ta puupohjaisesta materiaalista. Hy­giee­ni­syytensä vuoksi La Toi­let­te on täy­del­li­nen rat­kai­su kotitalouksien lisäksi myös kissankasvattajille, löy­tö­kis­sa­ko­tei­hin, kis­sa­hoi­to­loi­hin ja eläin­lää­kä­reil­le.

Kis­sat ra­kas­ta­vat puh­taut­ta ja rakastavat La Toi­let­tea!

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen

La Toilette -kis­san­ves­sa val­mis­te­taan ohues­ta, ke­vyes­tä ja 100% bio­ha­joa­vas­ta ma­te­riaa­lis­ta, joka on käytössä kestävää. Se kuljetetaan ja toi­mi­te­taan ko­koontai­tet­tu­na. Näin säästämme ti­laa, ym­pä­ris­töä ja luon­toa. Käy­tön jäl­keen La Toi­let­te voi­daan kom­pos­toi­da, polt­taa tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

Koska La Toilettea ei tarvitse pestä, säästät aikaa, lämmintä vettä, pesuaineita ja desinfiointiaineita. Samalla kun säästät luontoa, säästät myös rahaa.

La Toi­let­te on eko­lo­gi­nen ko­ko elin­kaa­ren­sa ajan.

Help­po­käyt­töi­nen

Kun valitset La Toileten, si­nun ei tar­vit­se enää pes­tä kis­san­ves­saa, va­ras­toi­da kis­san­hiek­kaa ko­to­na­si, ei­kä kan­taa pai­na­via kis­san­hiek­ka­pus­se­ja. Avaat vain ko­koontai­te­tun La Toileten ja kis­san­ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis, sillä bio­ha­joa­vat kui­vik­keet ovat valmiina vessan sisällä.

La Toi­let­te on help­po ta­pa huo­leh­tia kis­sa­si luon­nol­li­sis­ta tar­peis­ta.

Suo­ma­lai­nen

La Toi­let­te on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Myös tuotteen tuotekehitys, va­ras­toin­ti, myyn­ti ja mark­ki­noin­ti teh­dään Suo­mes­sa.

La Toilette on tavaramerkki, jolle on myönnetty EU:n mallisuoja.

Toi­mi­tam­me tuo­ttei­tam­me kaik­kial­le maail­maan!

Edul­li­nen

La Toi­let­te on käy­tös­sä edul­li­nen, sil­lä saat kis­san­ves­san ja kui­vik­keet pelk­kien kui­vik­kei­den hin­nal­la. Koska La Toilettea ei tarvitse pestä, säästät aikaa, lämmintä vettä, pesuaineita ja desinfiointiaineita. Samalla kun säästät luontoa, säästät myös rahaa.

La Toi­let­te on myös kä­te­vä mat­ka­ves­sa kis­sal­le­si. Voit ot­taa sen hel­pos­ti mu­kaan au­toon, vaik­ka­pa mök­ki- tai lo­ma­mat­kal­le.

Et­sim­me uu­sia jäl­leen­myy­jiä!

Et­sim­me uu­sia jakelijoita ja jäl­leen­myy­jiä in­no­va­tii­vi­sel­le uu­tuus­tuot­teel­lem­me. Jos ha­luat sääs­tää kans­sam­me luon­toa ja hel­pot­taa kis­saih­mis­ten elä­mää, niin olet oi­kea kump­pa­ni meil­le.

Ota yh­teyt­tä:
in­[email protected]­ho­lic.net

+358 440 597 795